KATEGORIE PRODUKTŮ

Obchodní podmínky


Balíky o rozměru nad 50 cm zasíláme pouze kurýrem.. viz záložka doprava a platba

č. 1/2019

ze dne 30.08.2019

www.miocar.cz
Milan Čermák
IČO: 707 89 118,
se sídlem Miličín 287, PSČ 257 86
(dále jen “Prodávající“).


Čl. I – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky č. 1/2019 Prodávajícího(dále jen „OP“) jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. OP se stávají nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím na straně jedné a fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím na straně druhé (dále jen „Smlouva“ a „Zákazník“) a upravují část jejího obsahu a další související právní vztahy. Prodávající provozuje internetový obchod umístěný na webových stránkách na adrese www.miocar.cz (dále jen „webové stránky“).
3. V případě, že Smlouva a OP obsahují odchylná ujednání, má Smlouva přednost před zněním těchto OP. Odlišné obchodní podmínky nejsou ze strany Prodávajícího akceptovány a nestávají se součástí Smlouvy, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. V případě, že Zákazník vznese vůči OP výhradu či požadavky změn nebo jsou navrženy obchodní podmínky odlišné od těchto OP, není Prodávající před jejich písemnou akceptací povinen dodat zboží Zákazníkovi a takto odchylně ujednané obchodní podmínky jsou závazné pouze pro příslušnou Smlouvu.
4. Znění OP může Prodávající měnit či doplňovat při změně provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně Prodávajícího, jakož i z důvodu změny aplikovatelných obecně závazných právních předpisů. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Platí, že pro vztahy Prodávajícího a Zákazníka je rozhodující znění OP účinné ke dni uzavření Smlouvy.
5. Zákazník může být při uzavření Smlouvy spotřebitelem či nikoliv. Zákazník je spotřebitelem, pokud je člověkem, který při uzavírání Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Zákazník není spotřebitelem, pokud je podnikatelem, který nakupuje výrobky či užívá služby na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Prodávající je osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti, a je tedy podnikatelem.


Čl. II – PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat zboží dle specifikací uvedených ve Smlouvě (dále jen „zboží“) a umožnit Zákazníkovi nabýt ke zboží za stanovených podmínek vlastnické právo, a závazek Zákazníka zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu dohodnutým způsobem.
2. K prodeji zboží Zákazníkovi může docházet zejména prostřednictvím webového rozhraní obchodu na webových stránkách, na základě kupní smlouvy uzavřené v ústní formě nebo potvrzením objednávky zaslané ze strany Zákazníka prostřednictvím e-mailu, případně učiněné telefonicky.


Čl. III – PRODEJ V RÁMCI WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU

1. Tento článek se uplatní v případě uzavření Smlouvy v rámci webového rozhraní obchodu provedením objednávky zboží přímo z webového rozhraní obchodu (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, jeho názvu a hlavních charakteristik, včetně jeho značky. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít se Zákazníkem Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Mimo zboží uvedeného na webovém rozhraní obchodu si lze objednat rovněž zboží vyrobené nebo upravené podle individuálních parametrů na základě požadavků zákazníka, zejména v případě spoilerů, rozpěrných tyčí, nárazníků, plastových SPZ či samolepek SPZ (dále také jen „zboží na zakázku“). V případě zboží na zakázku si Prodávající vyhrazuje možnost prodloužení dodací lhůty v návaznosti na vytíženost dodavatele Prodávajícího.
3. Webové rozhraní obchodu obsahuje též informace o možnostech dodání zboží a nákladech s tím spojených. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, pokud není na webovém rozhraní obchodu stanoveno jinak. Zboží je možné si po předchozí domluvě s Prodávajícím rovněž vyzvednout na adrese sídla Prodávajícího.
4. Pro objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Zákazník do nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a jeho množství;
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží (tj. způsob platby za zboží);
c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a jeho ceně;
d) údaje o Zákazníkovi včetně fakturační, resp. doručovací adresy (dále společně jen jako „objednávka“).
5. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Před odesláním objednávky je současně Zákazník povinen zaškrtnutím příslušného políčka potvrdit, že souhlasí s těmito OP a řádně se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou přehledně umístěny na webovém rozhraní obchodu. Objednávku odešle Zákazník Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu Zákazníka uvedenou v objednávce.
6. V případě, že je Zákazník spotřebitelem, považuje se umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webové rozhraní obchodu za návrh na uzavření Smlouvy. Smlouva je v takovém případě uzavřena přijetím příslušné objednávky Prodávajícím. V případě, že Zákazník není spotřebitelem, považuje se za návrh na uzavření Smlouvy příslušná objednávka Zákazníka a Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je na elektronickou adresu Zákazníka doručeno potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (tj. množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky, resp. uzavřené Smlouvy (například písemně či telefonicky). V případě omezení při dodání zboží (např. ve vztahu k objednanému množství) je předmětné omezení výslovně uvedeno u příslušného zboží na webovém rozhraní obchodu.
8. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.
9. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky/Smlouvy u zboží označeného v rámci webového rozhraní obchodu jako nedostupné v případě, že zboží již není možné dodat ani adekvátně nahradit jiným zbožím, anebo pokud se jeho cena výrazně změnila ve srovnání s cenou uvedenou na webovém rozhraní obchodu a Zákazník tuto skutečnost na základě oznámení Prodávajícího výslovně neakceptuje. Prodávající Zákazníka o této situaci informuje. Uhradil-li Zákazník v případě uvedeném v tomto odstavci kupní cenu anebo její část Prodávajícímu, vrátí Prodávající takto obdrženou částku Zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
10. Zákazník, je-li spotřebitelem, je oprávněn svou objednávku učiněnou prostřednictvím webového rozhraní obchodu stornovat prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webovém rozhraní obchodu nebo elektronickou zprávou zaslanou na kontaktní e-mail Prodávajícího, a to do dne odeslání zboží Zákazníkovi. Možnost storna se však nevztahuje na objednávku zboží na zakázku.


Čl. IV – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena zboží (dále též „cena“)je specifikována na webových stránkách v konečné podobě.
2. Společně s cenou zboží je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši a náklady zvoleného způsobu dopravy. Náklady za dopravu Zákazník není povinen platit pouze v případě, kdy si zboží vyzvedne přímo u Prodávajícího.
3. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Zákazník uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě dodání určeném v objednávce Zákazníkem a v závislosti na zvoleném způsobu dopravy;
b) v hotovosti při osobním předání.
4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
5. V případě zboží vyráběného na zakázku (např. SPZ tabulky, distanční podložky) je Prodávající oprávněn požadovat předem zaplacení zálohy do výše 50% kupní ceny. Výroba objednaného zboží bude zahájena po zaplacení zálohy. Záloha je nevratnáa Prodávající je oprávněn si zálohu ponechat i v případě, že k výrobě nebo dodání zboží nedojde v důsledku skutečností na straně Zákazníka.
6. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením dohodnuté ceny zboží. V případě prodlení se zaplacením ceny zboží je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do pěti (5) dnů od zaslání výzvy k zaplacení ze strany Prodávajícího.Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zákazníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Zákazníkovi ze strany Prodávajícího nelze vzájemně kombinovat.


Čl. V – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (SPOTŘEBITEL)

1. Tento článek se vztahuje výhradně na Smlouvu uzavřenou se Zákazníkem v postavení spotřebitele za podmínek specifikovaných v ustanovení tohoto článku. Zákazník, je-li spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, pokud zboží objednal prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. prostřednictvím webového rozhraní obchodu či e-mailem). Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla Prodávajícího - Miličín 287, PSČ 257 86,či na adresu elektronické pošty Prodávajícího:info@miocar.cz s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu Zákazníka, kam žádá vrácení kupní ceny a částky odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy zboží od Prodávajícího k Zákazníkovi (pokud Zákazník zvolí vrácení kupní ceny bezhotovostním převodem), popř. s poznámkou, že Zákazník žádá vrácení kupní ceny v hotovosti v sídle Prodávajícího.Od Smlouvy lze odstoupit rovněž v případě, není-li u spoileru, který má být opatřen prohlášením o shodě (značkou CE) a homologačním štítkem, tento homologační štítek (či značka CE) přítomen. K odstoupení od smlouvy může Zákazník využít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na webovém rozhraní obchodu.
2. Zákazník bere na vědomí, že právo na odstoupení od Smlouvy nemá ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku mj. v případě dodání zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu (tedy zejména v případě zboží na zakázku).
3. Zákazník současně bere na vědomí, že náklady na vrácení zboží zpět Prodávajícímu nese v souladu s právními předpisy Zákazník.
4. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 shora se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu Zákazníkem zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že Zákazník poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká Prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny předmětného zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
5. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 shora vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Zákazníkem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení Zákazníka od Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet určený Zákazníkem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá anebo prokáže, že zboží Prodávajícímu již odeslal.
6. Ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od vrácení zboží Zákazníkem dle odst. 4 shora je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno. Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Zákazníkem bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká Prodávajícímu vůči Zákazníkovi nárok na náhradu škody vzniklé Prodávajícímu. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny, s čímž Zákazník výslovně souhlasí.
7. Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Folmulář odstoupení od kupní smlouvy


Čl. VI – PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Způsob doručení zboží si vybírá Zákazník při vyplňování objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu, nedohodne-li se s Prodávajícím jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy zvolené Prodávajícím nese přepravce, přičemž veškeré přepravované zboží je pojištěno.
2. Zákazník má na výběr pouze z těch způsobů dopravy (dodání) zboží, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři u konkrétního objednávaného zboží.
3. Je-li Prodávající dle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Zákazník zboží při dodání a zboží je vráceno Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. V takovém případě je Zákazník rovněž povinen zaplatit Prodávajícímu náhradu nákladů na neúspěšné doručení zboží.
4. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad uvedenou skutečnost neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je Zákazník povinen převzetí zásilky odmítnout s uvedeným odůvodněním. Podpisem dodacího listu nebo jiným potvrzením doručení zboží Zákazník stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti dle Smlouvy, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


Čl. VII – PRÁVA Z VAD ZBOŽÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).V případě, že Zákazník není spotřebitelem, se práva z vad zboží řídí zákonnou úpravou specifikovanou v ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku a ustanovením odst. 1. - 6. tohoto článku OP.
2. Zákazník je povinen při převzetí zboží pečlivě prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech.
3. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, vzniklé v důsledku nesprávného užívání zboží a/nebo způsobené Zákazníkem nebo třetí osobou. V případě, že Zákazník není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží na Zákazníka okamžikem předání zboží k přepravě.
4. Zákazník je povinen oznámit Prodávajícímu vady zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při vynaložení náležité péče zjistit měl. Zákazník je současně povinen existenci vad zboží dostatečně prokázat a nesmí se zbožím nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu reklamovaných vad Prodávajícím.
5. V případě spoilerů, které jsou vyráběny s maximální mírou přesnosti (s určitou mírou tolerance nepřesnosti dosedacích ploch řádově zhruba v rozmezí 1 až 3 milimetry, dále jen „přípustná míra tolerance nepřesností“), jeZákazník povinen vždy spoiler vyzkoušet na vozidle bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, a to předtím, než je např. nalakuje barvou či jinak pozmění vlastnosti, které příslušné zboží mělo v okamžiku doručení Zákazníkovi. V případě, že ze strany Zákazníka dojde k provedení jakéhokoliv zásahu do spoileru (např. přebarvení), není možné uplatnit práva z případných vad zboží. Na tvrzené vady zboží spočívající ve vlastnostech vykazující přípustnou míru tolerance nepřesností nebude brát při případné reklamaci zřetel.
6. V případě reklamace rozpěrných tyčí, které jsou zásadně vyráběny podle parametrů nového vozidla, nelze za vadu považovat nemožnost nebo ztíženou možnost použití rozpěrné tyče ve vozidle v důsledku tvarové nebo jiné změny konkrétního vozidla (zejména tvarové změny na karoserii v důsledku používání vozidla či havárie apod.).
7. V případě koupě nárazníku bere zákazník na vědomí, že nárazník nemusí tvarově a rozměrově přesně odpovídat požadavkům pro montáž na konkrétní typ vozidla a jedná se o neoriginální příslušenství vyžadující náležitou úpravu. Uvedená skutečnost proto nepředstavuje vadu zboží a neopravňuje zákazníka k reklamaci. Zboží specifikované v předchozí větě je určeno k další úpravě ze strany Zákazníka pro užití v konkrétním vozidle. Nebezpečí škody na nárazníku způsobené např. neodborným servisem či chybným postupy při jeho úpravě nese Zákazník.
8. Práva Zákazníka vyplývající z vad zboží (bez ohledu na skutečnost, zda je Zákazník spotřebitelem či nikoliv) uplatňuje Zákazník u Prodávajícího zasláním vyplněného reklamačního formuláře na adresu sídla Prodávajícího, nebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu Prodávajícího:info@miocar.cz. Při uplatnění reklamace obdrží Zákazník písemné potvrzení – reklamační protokol, který slouží jako doklad při vyřízení reklamace. V reklamačním protokolu je uvedeno, kdy Zákazník právo z vadného plnění uplatnil, jakož i provedení opravy a doba jejího trvání v souladu s ustanovením § 2173 občanského zákoníku. Zaslal-li Zákazník zboží Prodávajícímu k reklamaci prostřednictvím provozovatele přepravních služeb, zašle Prodávající Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po doručení reklamovaného zboží reklamační protokol vyplněný dle předchozí věty na e-mailovou adresu sdělenou Zákazníkem v reklamačním formuláři, nebo na e-mailovou adresu, na kterou bylo zasláno potvrzení objednávky reklamovaného zboží.
9. Reklamační řízení nemá vliv na povinnost Zákazníka zaplatit Prodávajícímu cenu zboží řádně a včas v plné výši.
10. Zbývající odstavce tohoto článku OP se vztahují pouze na případ, kdy je Zákazník spotřebitelem.
11. Prodávající informuje Zákazníka o vyřízení reklamace prostřednictvím e-mailu zaslaného na e mailovou adresu specifikovanou v reklamačním formuláři, nebo na e-mailovou adresu, na kterou bylo zasláno potvrzení objednávky reklamovaného zboží, a to do 30 dnů od uplatnění práva z vadného plnění.
12. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel od Zákazníka veškeré podklady potřebné pro řádné vyřízení reklamace. Prodávající v takovém případě vyžádá doplnění podkladů od Zákazníka, přičemž lhůta pro vyřízení reklamace začne opět běžet po dodání vyžádaných podkladů Zákazníkem.
13. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
14. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem.
15. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 13, může Zákazník požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Je-li však dodání nového zboží vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník rovněž právo od Smlouvy odstoupit.
16. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad anebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.
17. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Projeví-li se vada po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží, je zákazník povinen prokázat skutečnost, že zboží bylo vadné při převzetí.


Čl. VIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Prodávajícím nabízené xenonové přestavbové sady H.I.D. H1, H7, H4- BI mají prohlášení o shodě (CE) a dále jsou homologovány pro provoz v motorových vozidlech (homologace e24), nicméně nejsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích a nemají homologaci 8SD. Jsou tedy určeny pro pracovní stroje a k použití mimo pozemní komunikace. Stroboskopy a stroboskopická světla, případně též majáky homologovány nejsou, není-li u zboží uvedeno jinak.
2. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
3. V případě, žeZákazníkneníspotřebitelem, platí, ževeškerénabídkyprodejezbožíumístěné na webovýchstránkáchjsounezávazné a ProdávajícínenípovinenuzavřítSmlouvuohlednětohotozboží.
4. Zákazníkbere na vědomí, žeProdávajícíneneseodpovědnostzachybyvzniklé v důsledkuzásahůtřetíchosob do webovéhorozhraníobchodunebo v důsledkuužitíwebovéhorozhraníobchodu v rozporu s jehourčením.
5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro on-line řešení spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem ze Smlouvy lze rovněž využít platformu přístupnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
6. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí její práva a povinnosti z kupní smlouvy na jejího právního nástupce.


Čl. IX – ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran neupravená Smlouvou nebo těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících obecně závazných právních předpisů.
2. Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení OP nebo Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících konkrétní otázku vzájemného vztahu smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které by mohly vyplynout z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány u příslušného soudu České republiky.
4. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Miličín 287, PSČ 257 86, adresa elektronické pošty: info(@)miocar.cz, tel. +420 774 333 079.
5. Smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Tyto OP jsou přístupné na webovém rozhraní obchodu, s čímž byl Zákazník seznámen.
6. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se řídí českým právním řádem (tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů).

Autodoplňky, Pracovní světla led, Powerbox, Megafony, sStroboskopy | Miocar.cz
Všechna práva vyhrazena © Miocar.cz, tvorba stránek: InGenius